งานเดี่ยว รายวิชา TT ๖๔๓ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย

๑.จับคู่หมายเลข

๒.กิจกรรมดูซิฉันพบอะไร

๓.นวัตกรรมการสอนภาษาแบบธรรมชาติ

Advertisements