งานกลุ่ม  รายวิชา TT ๖๔๕  การประเมินผลการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

๑.แนวคิดด้าน Cognitive Domain ของ Bloom & Enderson

๒.Cooperative Learning (Jigsaw)

๓.Cooperative Learning (CIRC)

๔.การจัดการเรียนรู้ Cognitive Domain และการหาประสิทธิภาพแบบทดสอบ

Advertisements