การวิเคราะห์ตัวชี้วัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ตามแนวคิด cognitive domain

 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6     ในสาระภาษาไทย  สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม  

และตัวอย่างข้อสอบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive  Domain)  จำนวน 10 ข้อ

 

Advertisements